ООМУ Васо Карајанов

Мисија и визија

МИСИЈА

Учениците да го развијат својот талент и да го применат во развојот на позитивните музички, културни и естетски вредности.

 

ВИЗИЈА

Нашето училичте ќе овозможи игурно и здраво опкружување на своите ученици, кое позитивно ќе влијае на развојот на креативноста, музичките и балетските способности, критичкото мислење;

Нашето училиште ќе рабои на стекнување знаења и вештини кај ученицитесо што ќе обликува нова генерација на успешни музички и балетски уметници како и продуктивни и одговорни граѓани;

Нашето училиште ќе го издигне квалитетот на музичкото и балетско образование и изразување.